موقعیت جنین

جمع شدن جنین یک طرف پهلو خطرناکه؟

درد لگن در بارداری

درد شدید لگن در بارداری از چیه؟

نبض زیر دل

علت نبض در واژن در بارداری چیه؟

احتمال عفونت

استخر رفتن در بارداری ضرر داره؟

شکل خوابیدن مادر

سرگذاشتن روی میز و خوابیدن برای جنین ضرر داره؟

بی خوابی

چاره بیخوابی در بارداری چیه؟

وضعیت جفت

بزرگ بودن جفت جنین یعنی ناقص بودن جنین؟

پوزیشن مناسب رابطه جنسی در بارداری

نزدیکی زیاد برای جنین ضرر د اره؟

درد واژن

درد داخل واژن در بارداری به خاطر چیه؟

بستن لوله

آیا شکستگی مهره کمر میتونه دلیل بر بستن لوله ها بشه؟

بی حسی

بی حس شدن زبان در بارداری خطرناکه؟

پهلو به پهلو شدن

علت درد شکم موقع چرخیدن تو خواب در بارداری چیه؟

بستن لوله

بستن لوله عوارض داره؟ ممکنه تاثیری در یائسگی زودرس داشته باشه؟

پوزیشن مناسب رابطه جنسی در بارداری

نزدیکی در بارداری تا چند هفتگی مجازه؟

وازکتومی

بارداری بعد از باز کردن لوله اسپرم همسر امکان پذیره؟

بهترین روش جلوگیری از بارداری

بستن لوله بهترین روش جلوگیری از بارداریه؟ من نباید دیگه باردار شم

بستن لوله

زمان بستن لوله کی هست؟ همون موقع زایمان؟

سن جفت

پیری زودرس جفت یعنی چی؟

تغییر وضعیت

امکان تغییر گرید در چند هفته وجود داره؟

گرید 0

placenta:Anterior-grade 0 - No previa or Abruption یعنی چی؟

بستن لوله

امکان بارداری بعد از بستن لوله هست؟

سن جفت

هفته 31 بارداری گرید 2 خطرناکه؟ گرید 2 یعنی چی؟

خوابیدن به پهلوی راست

خوابیدن به پهلوی راست تو بارداری خطرناکه؟

تشکیل جفت

یکی بودن جفت دوقلوها خطرناکه؟

جفت پایین

تفاوت سنی جنین های دوقلو خطرناکه؟

تشکیل جفت

زمان شروع تشکیل جفت کی هست؟

تشکیل جفت

در غربالگری اول وضعیت تشکیل شدن جفت دوقلوها مشخصه؟

اسپری اکسیژن

استفاده از اسپری آسم در بارداری اشکالی نداره؟

بهترین روش جلوگیری از بارداری

بهترین روش جلوگیری از بارداری بدون ریسک حاملگی کدومه؟

آسم در بارداری

اسپری گاز برای آسم در بارداری برای جنین ضرر نداره؟