جهت ارتباط با شرکت لک لک از روش های زیر استفاده کنید.

پشتیبانی کاربران
آی دی تلگرام
پشتیبانی تیم پزشکی
آی دی تلگرام