تزریق روگام

بازدیدها: 602

سوال ها

1

آزمایش کومبس در بارداری اول برای چی درخواست میشه؟

2

اگر جواب آزمایش Indirect coombs در هفته 8 منفی باشد یعنی چه؟

3

با تزریق آمپول روگام زردی نمیگیره بچه؟ یکی گفت میگن آمپول روگام بزنی بچه دیگه زردی نمیگیره.

4

گروه خون مثبت مادر نیاز به روگام نداره؟ یکی از اقوام ما گروه خون خودش مثبت و همسر منفی بوده و روگام تزریق کرده...

5

اگر آمپول روگام نزنیم چه میشود؟

6

تزریق آمپول روگام دربارداری بعد از سقط ضروریه؟

7

گروه خونی مثبت بعد سقط آمپول روگام لازم داره؟ من یه سقط بخاطر بارداری خارج رحم داشتم...

8

بین زدن آمپول روگام و واکسن کزاز فاصله باشه بهتره؟ یا میشه جفتشو تو یه روز زد؟

9

گروه خونی شوهرم معلوم نیست روگام برای جنین مشکلی ایجاد میکنه؟ گروه خونی من منفیه...

10

آمپول روگام در بارداری دوم هم لازمه دوباره تزریق بشه؟

11

زدن آمپول روگام ضروریه ؟ من گروه خونیم منفیه ولی شوهرم گروه خونش مثبته...

12

روگام برای مادر با گروه خونی منفی حتما تزریق میشه؟ من گروه خونیم مثبته ولی شوهرم منفیه...

13

نزدن آمپول روگام مشکلی داره ؟ گروه خونی من و همسرم AB هست. فقط من منفیم اون مثبت...

14

آمپول روگام برای چه گروه خونی لازمه؟