شکل خوابیدن مادر

بازدیدها: 265

سوال ها

1

سرگذاشتن روی میز و خوابیدن برای جنین ضرر داره؟

2

چرا بعد از زایمان هنوز سمت چپم درد میکنه خانم ماما؟

3

چاره بیخوابی در بارداری چیه؟

4

علت درد شکم موقع چرخیدن تو خواب در بارداری چیه؟

5

دیر خوابیدن در بارداری برای جنین ضرر داره؟

6

در حالت خوابیده چرخیدن ضرر نداره برای بچه؟

7

اگه به سمت راست هم بخوابیم ضرر داره برای بچه؟

8

خوابیدن به پهلو راست در اواخر بارداری خطرناکه؟

9

تا کی میشه تو بارداری روی شکم خوابید؟

10

آیا در ماه های اول خوابیدن رو شکم ضرر داره؟

11

مشکل درست خوابیدن در حاملگی رو چی کار کنم؟

12

بند اومدن نفس و سنگینی معده موقع خواب تو بارداری از چیه؟

13

تکون خوردن زیاد جنین در هفته 21 بارداری طبیعیه؟

14

چیکار کنیم بند ناف دور گردن جنین نپیچه در اواخر بارداری؟

15

غلت زدن در هفته 24 باعث پیچیدن بند ناف دور گردن جنین میشه؟

16

خوابیدن درست با رحم دوشاخ در بارداری به چه صورته؟ روی شکم خوابیدن در بارداری به جنین آسیب میرسونه؟

17

استرس سقط جنین بخاطر مدل خوابیدن داره دیوونه م میکنه. یهو از خواب میپرم و میبینم بد خوابیدم