شکل خوابیدن مادر

بازدیدها: 733

سوال ها

1

سرگذاشتن روی میز و خوابیدن برای جنین ضرر داره؟

2

چرا بعد از زایمان هنوز سمت چپم درد میکنه خانم ماما؟

3

تکان خوردن جنین موقع خوابیدن به پهلوی راست طبیعیه؟

4

جمع شدن جنین یک طرف پهلو خطرناکه؟

5

چاره بیخوابی در بارداری چیه؟

6

علت درد شکم موقع چرخیدن تو خواب در بارداری چیه؟

7

دیر خوابیدن در بارداری برای جنین ضرر داره؟

8

در حالت خوابیده چرخیدن ضرر نداره برای بچه؟

9

اگه به سمت راست هم بخوابیم ضرر داره برای بچه؟

10

خوابیدن به پهلو راست در اواخر بارداری خطرناکه؟

11

تا کی میشه تو بارداری روی شکم خوابید؟

12

آیا در ماه های اول خوابیدن رو شکم ضرر داره؟

13

مشکل درست خوابیدن در حاملگی رو چی کار کنم؟

14

تنگی نفس موقع خوابیدن به سمت چپ از چی هست؟

15

بند اومدن نفس و سنگینی معده موقع خواب تو بارداری از چیه؟

16

نحوه خوابیدن مادر در هفته ۳۳ با وجود جنین عرضی به چه صورته؟

17

حرکت جنین بریچ به پهلوی راست می خوابم، بیشتر میشه. طبیعیه؟

18

تکون خوردن زیاد جنین در هفته 21 بارداری طبیعیه؟

19

راهکار جلوگیری از پیچیدن بند ناف دور گردن جنین چیه؟ میشه مانع پیچیدن بند ناف دور گردن جنین شد؟

20

غلت زدن باعث پیچیدن بند ناف دور گردن میشه؟ شبا از درد پا خوابم نمیبره و همش دارم غلت میزنم...

21

خوابیدن درست با رحم دوشاخ در بارداری به چه صورته؟ روی شکم خوابیدن در بارداری به جنین آسیب میرسونه؟

22

استرس سقط جنین بخاطر مدل خوابیدن داره دیوونه م میکنه. یهو از خواب میپرم و میبینم بد خوابیدم