خوابیدن به پهلوی راست

بازدیدها: 558

سوال ها

1

خوابیدن به پهلوی راست تو بارداری خطرناکه؟

2

آیا با خوابیدن رو پهلوی راستم جنین اذیت میشه؟

3

اگه به سمت راست هم بخوابیم ضرر داره برای بچه؟

4

خوابیدن به پهلو راست در اواخر بارداری خطرناکه؟

5

با خوابیدن به پهلوی راست حرکات جنین بیشتر میشه. علت چیه؟

6

چرا موقع خوابیدن به پهلوی راست نفس تنگی و حالت تهوع میگیرم؟

7

تکان خوردن جنین موقع خوابیدن به پهلوی راست طبیعیه؟

8

ممکنه خیس شدن مقعد از پارگی کیسه آب باشه؟

9

جمع شدن جنین یک طرف پهلو خطرناکه؟

10

درد داخل واژن در بارداری به خاطر چیه؟

11

چرا به هر پهلویی میخوابم احساس سنگینی میکنم؟

12

در حالت خوابیده چرخیدن ضرر نداره برای بچه؟

13

برای به پشت نخوابیدن در بارداری چه کنم؟

14

اگه به پشت بخوابی برای بچه خوب نیست؟

15

یه لحظه خوابیدن روی شکم برای جنین خطرناکه؟

16

تنگی نفس موقع خوابیدن به سمت چپ از چی هست؟

17

فشار شکم روی بچه عرضی بیشتر از بقیه است؟

18

حرکت جنین بریچ به پهلوی راست می خوابم، بیشتر میشه. طبیعیه؟

19

درمان درد پهلو در بارداری چیه؟ نمیتونم به پهلو بخوابم. چی کار کنم؟

20

استرس سقط جنین بخاطر مدل خوابیدن داره دیوونه م میکنه. یهو از خواب میپرم و میبینم بد خوابیدم