پریود نامنظم

پریود نامنظم

بازدیدها: 3904

ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ بی ﻧﻈﻤﯽ در ﭼﺮﺧﻪ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ میشه؟

ﺑﯽﻧﻈﻤﯽﻫﺎی ﭼﺮﺧﻪ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ، ﻣﯽﺗﻮنه ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎشه که در ادامه به اونها می پردازیم:

  • ﺑﺎرداری: ﯾﮏ دوره ﻧﺒﻮد ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، می تونه ﻧﺸﺎﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎرداری ﺑﺎشه.
  • شیردهی: ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ رو بعد از ﺑﺎرداری ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ می اﻧﺪازه.
  • اختلالات تغذیه ای: ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﭼﺎﻗﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، اختلالات ﺧﻮردن ﻣﺎﻧﻨﺪ بی اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﻋﺼﺒﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ وزن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
  • ﺳﻨﺪرم ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠﯽ ﮐﯿﺴﺘﯿﮏ: زﻧﺎن مبتلا ﺑﻪ این اختلال ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﺪد درون رﯾﺰ ﺷﺎﯾﻊ، ممکنه دارای دورهﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و همچنین بزرگی تخمدان باشند ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از اﻧﺪازه، وﺟﻮد کیستﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺤﺘﻮی ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه می شه.
  • ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ زودرس ﺗﺨﻤﺪان: ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺨﻤﺪان ﻗﺒﻞ از ﺳﻦ ۴۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ زودرس ﺗﺨﻤﺪان گفته می شه. خانمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ زودرس ﺗﺨﻤﺪان دارن -همﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ میشه- ممکنه ﺳﺎلﻫﺎ، دورهﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﯾﺎ ﮔﺎه به ﮔﺎه داشته ﺑﺎشن.
  • ﺑﯿﻤﺎری اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻟﮕﻦ: ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻧﺪامﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ می تونه ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ بشه.
  • ﻓﯿﺒﺮوﺋﯿﺪ رﺣﻢ: ﻓﯿﺒﺮوم رﺣﻤﯽ، رﺷﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﯿﺮﺳﺮﻃﺎﻧﯽ در رﺣﻢ اﺳﺖ. ﻓﯿﺒﺮوم ﻫﺎ میﺗﻮﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ دورهﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و ﻃﻮلانی ﺷﺪن دوره ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ بشن.

ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از بیﻧﻈﻤﯽ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﭼﻪ ﮐﺎر کنم؟

ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از خانمﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮصﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﺎرداری که با تجویز پزشک یا ماما مصرف میشه، ﻣﯽ تونه ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﺮﺧﻪ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﮐﻤﮏ کنه. درﻣﺎن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اختلال در ﺧﻮردن ﻏﺬا ﻧﯿﺰ هم ممکنه ﮐﻤﮏ کننده باشه. اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯽ نظمیﻫﺎی ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ پیشﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ. 

شما باید با پزشک خود مشورت کنید اگر:

-دوره های شما به طور ناگهانی بیش از ۹۰ روز متوقف می شه اما شما باردار نیستید؛

-خونریزی بیشتر از ۱۰ روز: شما بیش از حد معمول خونریزی می کنید یا هر یک یا دو ساعت، بیش از یک پد یا تامپون خیس می کنید.

-دوره های شما کمتر از ۲۱ روز یا بیشتر از ۳۵ روز فاصله دارن.

-شما بین دوره ها خونریزی می کنید.

-شما ناگهان دچار تب شدید و بعد از استفاده از تامپون ها بیمار می شید.

شما در طول دوره خود، درد شدیدی تحمل می کنید.

نوشته خانم نگار فاضلی - اینترن دانشگاه کارول دویلا

<< فروغ >> شماره 14 - نشریه واحد حقوق و مطالعات زنان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

سوال ها

1

بعد اقدام به بارداری پریودم بهم ریخت. دلیلش چیه؟

2

ندیدن ساک بارداری یعنی بارداری پوچه؟

3

آمپول های اف اس اچ (FSH) همش با هم تزریق میشه؟

4

علت درآمدن موی زیر چانه چیه خانم کارشناس؟

5

امکان داره ۷ روز بعد از نزدیکی تیتر بتا ۲۹۹ بشه؟

6

تخمک گذاری بعد از لتروزول چند روز طول میکشه؟

7

ممکنه علت لک بینی قهوه ای خون قاعدگی های نامنظم قبلی باشه؟

8

روز لقاح بعد از تزریق اچ سی جی کیه؟

9

آیا قرص ویتاگنوس باعث تاخیر در پریود میشه؟

10

تا چند ساعت بعد از نزدیکی قرص اورژانسی اثر داره؟

11

دارو برای جوش های تنبلی تخمدان چی تجویز میکنید؟

12

با وجود فیبروم و گوشت اضافه بارداری ممکنه؟ خواهر شوهرم الان میخواد باردار بشه.

13

بعد زایمان زودرس پریود نشدن تا کی طول میکشه؟ من 32 روزه که بخاطر زایمان زودرس دختر 19 هفته مو از دست دادم...

14

دو ماه پریود نشدم باردار هم نیستم چیکار کنم؟

15

مصرف سیپروترون احتمال بارداری رو کاهش میده؟ بخاطر کیست های ریز تخمدان مصرف میکنم...

16

وقتی کیت تخمک گذاری مثبت شد کی اقدام کنیم؟

17

دلیل پریود نشدن چیه؟ مشکل اینه که بصورت طبیعی قاعدگی اتفاق نمیفته حتما باید دارو مصرف کرد

18

با تزریق آمپول اف اس اچ باردار میشم؟

19

نشانه تنبلی تخمدان چیه؟ سونوگرافی بهم گفتن که فولیکول دیده نمیشه. باید چیکار کنم؟

20

آیا سونوگرافی سن دقیق جنین رو نشون میده؟

21

محاسبه زمان تخمک گذاری در پریود نامنظم چجوریه؟

22

قرص دوفاستون برای تنبلی تخمدان خوبه؟

23

چند روز بعد از مصرف لتروزول تخمک آزاد میشه؟

24

داروی گیاهی برای پسر شدن جنین خوردم، پریودهام بهم ریخت. چرا؟

25

اختلال تخمک گذاری بخاطر تنبلی تخمدان اتفاق میفته؟ تاریخ پریود من همش عقب و جلو میشه...

26

دلایل پریود نامنظم چه چیزاییه؟ راه تشخیص علت این مشکل چیه؟ حتما باید به پزشک مراجعه کنم؟

27

تاثیر قرص کلومیفن بر پریود چیه؟

28

نزدیکی در زمان تخمک گذاری احتمال بارداری رو بالا میبره؟ تخمک گذاری چه زمانی اتفاق میفته؟

29

عرق بابونه برای تنظیم دوره پریود فایده ای داره؟ چه عوارضی میتونه داشته باشه؟