پریود نامنظم

پریود نامنظم

بازدیدها: 603

ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ بی ﻧﻈﻤﯽ در ﭼﺮﺧﻪ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ میشه؟

ﺑﯽﻧﻈﻤﯽﻫﺎی ﭼﺮﺧﻪ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ، ﻣﯽﺗﻮنه ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎشه که در ادامه به اونها می پردازیم:

  • ﺑﺎرداری: ﯾﮏ دوره ﻧﺒﻮد ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، می تونه ﻧﺸﺎﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎرداری ﺑﺎشه.
  • شیردهی: ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ رو بعد از ﺑﺎرداری ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ می اﻧﺪازه.
  • اختلالات تغذیه ای: ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﭼﺎﻗﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، اختلالات ﺧﻮردن ﻣﺎﻧﻨﺪ بی اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﻋﺼﺒﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ وزن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
  • ﺳﻨﺪرم ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠﯽ ﮐﯿﺴﺘﯿﮏ: زﻧﺎن مبتلا ﺑﻪ این اختلال ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﺪد درون رﯾﺰ ﺷﺎﯾﻊ، ممکنه دارای دورهﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و همچنین بزرگی تخمدان باشند ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از اﻧﺪازه، وﺟﻮد کیستﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺤﺘﻮی ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه می شه.
  • ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ زودرس ﺗﺨﻤﺪان: ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺨﻤﺪان ﻗﺒﻞ از ﺳﻦ ۴۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ زودرس ﺗﺨﻤﺪان گفته می شه. خانمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ زودرس ﺗﺨﻤﺪان دارن -همﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ میشه- ممکنه ﺳﺎلﻫﺎ، دورهﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﯾﺎ ﮔﺎه به ﮔﺎه داشته ﺑﺎشن.
  • ﺑﯿﻤﺎری اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻟﮕﻦ: ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻧﺪامﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ می تونه ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ بشه.
  • ﻓﯿﺒﺮوﺋﯿﺪ رﺣﻢ: ﻓﯿﺒﺮوم رﺣﻤﯽ، رﺷﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﯿﺮﺳﺮﻃﺎﻧﯽ در رﺣﻢ اﺳﺖ. ﻓﯿﺒﺮوم ﻫﺎ میﺗﻮﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ دورهﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و ﻃﻮلانی ﺷﺪن دوره ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ بشن.

ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از بیﻧﻈﻤﯽ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﭼﻪ ﮐﺎر کنم؟

ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از خانمﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮصﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﺎرداری که با تجویز پزشک یا ماما مصرف میشه، ﻣﯽ تونه ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﺮﺧﻪ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﮐﻤﮏ کنه. درﻣﺎن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اختلال در ﺧﻮردن ﻏﺬا ﻧﯿﺰ هم ممکنه ﮐﻤﮏ کننده باشه. اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯽ نظمیﻫﺎی ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ پیشﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ. 

شما باید با پزشک خود مشورت کنید اگر:

-دوره های شما به طور ناگهانی بیش از ۹۰ روز متوقف می شه اما شما باردار نیستید؛

-خونریزی بیشتر از ۱۰ روز: شما بیش از حد معمول خونریزی می کنید یا هر یک یا دو ساعت، بیش از یک پد یا تامپون خیس می کنید.

-دوره های شما کمتر از ۲۱ روز یا بیشتر از ۳۵ روز فاصله دارن.

-شما بین دوره ها خونریزی می کنید.

-شما ناگهان دچار تب شدید و بعد از استفاده از تامپون ها بیمار می شید.

شما در طول دوره خود، درد شدیدی تحمل می کنید.

نوشته خانم نگار فاضلی - اینترن دانشگاه کارول دویلا

<< فروغ >> شماره 14 - نشریه واحد حقوق و مطالعات زنان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف