پریود نامنظم

پریود نامنظم

بازدیدها: 2644

ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ بی ﻧﻈﻤﯽ در ﭼﺮﺧﻪ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ میشه؟

ﺑﯽﻧﻈﻤﯽﻫﺎی ﭼﺮﺧﻪ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ، ﻣﯽﺗﻮنه ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎشه که در ادامه به اونها می پردازیم:

  • ﺑﺎرداری: ﯾﮏ دوره ﻧﺒﻮد ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، می تونه ﻧﺸﺎﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎرداری ﺑﺎشه.
  • شیردهی: ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ رو بعد از ﺑﺎرداری ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ می اﻧﺪازه.
  • اختلالات تغذیه ای: ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﭼﺎﻗﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، اختلالات ﺧﻮردن ﻣﺎﻧﻨﺪ بی اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﻋﺼﺒﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ وزن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
  • ﺳﻨﺪرم ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠﯽ ﮐﯿﺴﺘﯿﮏ: زﻧﺎن مبتلا ﺑﻪ این اختلال ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﺪد درون رﯾﺰ ﺷﺎﯾﻊ، ممکنه دارای دورهﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و همچنین بزرگی تخمدان باشند ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از اﻧﺪازه، وﺟﻮد کیستﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺤﺘﻮی ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه می شه.
  • ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ زودرس ﺗﺨﻤﺪان: ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺨﻤﺪان ﻗﺒﻞ از ﺳﻦ ۴۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ زودرس ﺗﺨﻤﺪان گفته می شه. خانمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ زودرس ﺗﺨﻤﺪان دارن -همﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ میشه- ممکنه ﺳﺎلﻫﺎ، دورهﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﯾﺎ ﮔﺎه به ﮔﺎه داشته ﺑﺎشن.
  • ﺑﯿﻤﺎری اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻟﮕﻦ: ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻧﺪامﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ می تونه ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ بشه.
  • ﻓﯿﺒﺮوﺋﯿﺪ رﺣﻢ: ﻓﯿﺒﺮوم رﺣﻤﯽ، رﺷﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﯿﺮﺳﺮﻃﺎﻧﯽ در رﺣﻢ اﺳﺖ. ﻓﯿﺒﺮوم ﻫﺎ میﺗﻮﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ دورهﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و ﻃﻮلانی ﺷﺪن دوره ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ بشن.

ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از بیﻧﻈﻤﯽ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﭼﻪ ﮐﺎر کنم؟

ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از خانمﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮصﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﺎرداری که با تجویز پزشک یا ماما مصرف میشه، ﻣﯽ تونه ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﺮﺧﻪ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﮐﻤﮏ کنه. درﻣﺎن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اختلال در ﺧﻮردن ﻏﺬا ﻧﯿﺰ هم ممکنه ﮐﻤﮏ کننده باشه. اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯽ نظمیﻫﺎی ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ پیشﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ. 

شما باید با پزشک خود مشورت کنید اگر:

-دوره های شما به طور ناگهانی بیش از ۹۰ روز متوقف می شه اما شما باردار نیستید؛

-خونریزی بیشتر از ۱۰ روز: شما بیش از حد معمول خونریزی می کنید یا هر یک یا دو ساعت، بیش از یک پد یا تامپون خیس می کنید.

-دوره های شما کمتر از ۲۱ روز یا بیشتر از ۳۵ روز فاصله دارن.

-شما بین دوره ها خونریزی می کنید.

-شما ناگهان دچار تب شدید و بعد از استفاده از تامپون ها بیمار می شید.

شما در طول دوره خود، درد شدیدی تحمل می کنید.

نوشته خانم نگار فاضلی - اینترن دانشگاه کارول دویلا

<< فروغ >> شماره 14 - نشریه واحد حقوق و مطالعات زنان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

سوال ها

1

تا چند ساعت بعد از نزدیکی قرص اورژانسی اثر داره؟

2

دارو برای جوش های تنبلی تخمدان چی تجویز میکنید؟

3

با وجود فیبروم و گوشت اضافه بارداری ممکنه؟ خواهر شوهرم الان میخواد باردار بشه.

4

بعد زایمان زودرس پریود نشدن تا کی طول میکشه؟ من 32 روزه که بخاطر زایمان زودرس دختر 19 هفته مو از دست دادم...

5

2 ماه پریود نشدم نشونه ی چیه؟ 4 ماهه که برای بارداری اقدام کردم ولی نه پریود میشم نه باردارم!

6

مصرف سیپروترون احتمال بارداری رو کاهش میده؟ بخاطر کیست های ریز تخمدان مصرف میکنم...

7

با مثبت شدن کیت چقدر وقت برای نزدیکی هست؟ میخوام بدونم روز دقیق تخمک گذاریم کی میشه.

8

دلیل پریود نشدن چیه؟ مشکل اینه که بصورت طبیعی قاعدگی اتفاق نمیفته حتما باید دارو مصرف کرد

9

بعد از زدن آمپول اف اس اچ باید چیکار کنم؟ نمیدونم چیکار کنم که زودتر باردار بشم...

10

نشانه تنبلی تخمدان چیه؟ سونوگرافی بهم گفتن که فولیکول دیده نمیشه. باید چیکار کنم؟

11

دقیقترین سونوگرافی محاسبه سن جنین کدوم سونوگرافیه؟ تعیین زمان سزارین بر چه اساسه؟

12

پیش بینی روز تخمک گذاری با پریود نامنظم چجوریه؟ سیکل من مشخصه ولی دوماهه تأخیر داره...

13

درمان تنبلی تخمدان با دوفاستون امکان پذیره؟ سیکلم نامنظم شده و پریودام با تأخیر اتفاق میفته

14

با مصرف لتروزول تاریخ تخمک گذاری چجوری حساب میشه؟ لخته خون تیره برای دفع کیسته؟

15

مصرف داروی گیاهی برای پسردار شدن سیکل قاعدگی رو بهم میزنه؟ دو ماهه که به مشکل خوردم...

16

اختلال تخمک گذاری بخاطر تنبلی تخمدان اتفاق میفته؟ تاریخ پریود من همش عقب و جلو میشه...

17

دلایل پریود نامنظم چه چیزاییه؟ راه تشخیص علت این مشکل چیه؟ حتما باید به پزشک مراجعه کنم؟

18

مصرف کلومیفن برای باردار شدن فایده داره؟ سیکل قاعدگی من نامنظمه نمیدونم تخمک گذاری کیه...

19

نزدیکی در زمان تخمک گذاری احتمال بارداری رو بالا میبره؟ تخمک گذاری چه زمانی اتفاق میفته؟

20

عرق بابونه برای تنظیم دوره پریود فایده ای داره؟ چه عوارضی میتونه داشته باشه؟