جنین سفالیک

بازدیدها: 5029

سوال ها

1

تشخیص بریچ یا سفالیک از روی حرکات امکان پذیره؟

2

خوابیدن به پهلو در بچه سفالیک مشکلی نداره؟

3

چرخش بچه سفالیک تا کی امکان پذیره؟

4

تکان های بچه سفالیک باید چه جوری باشه؟

5

چرخیدن بچه سفالیک تا کی امکان داره؟

6

طول سرویکس در بچه سفالیک باید چند باشه؟

7

سر دخترم پایینه. سفالیک حالت طبیعی جنین در رحمه؟

8

دلیل دل درد در بچه سفالیک چیه؟

9

شرایط زایمان طبیعی بچه سفالیک در آب چیه؟

10

زایمان سزارین بچه سفالیک چه زمانی امکان پذیره؟

11

سفالیک یعنی سر بچه پایین هستش؟

12

زایمان طبیعی دوقلوی سفالیک امکان پذیره؟

13

جنین سفالیک و جفت قدامی یعنی چه؟

14

جمع شدن جنین یک طرف پهلو خطرناکه؟

15

بریچ شدن بچه سفالیک خطرناکه؟

16

جنین طولی یعنی سر پایین یا بالا؟

17

فشار شکم روی بچه عرضی بیشتر از بقیه است؟

18

تشخیص عرضی بودن جنین از تکان هاش امکان پذیره؟

19

چرخش جنین تا هفته چندم امکان پذیر هست؟ بچه ام افقیه.

20

منع نزدیکی به خاطر جفت پایین تا کی ادامه داره؟

21

چطور از زایمان زودرس جلوگیری کنم؟ سابقه زایمان زودرس دارم و شکل رحمم دو شاخه و جنین هم چرخیده...

22

سزارین بچه سفالیک هفته 35 کار درستیه؟ سر جنین به پایینه و دکترم میگه باید طبیعی زایمان کنی...