چرخیدن جنین

بازدیدها: 741

سوال ها

1

چرخاندن جنین توسط ماما ضرر نداره؟

2

ممکنه تپش قلب به خاطر سر پا بودن جنین باشه؟

3

بریچ شدن بچه سفالیک خطرناکه؟

4

جنین طولی یعنی سر پایین یا بالا؟

5

راهکار چرخش بچه بریچ چیه؟

6

چرخش بچه بریچ تا کی امکان پذیره؟

7

زایمان بچه بریچ خیلی سخته؟

8

چرخش بچه سفالیک تا کی امکان پذیره؟

9

حس کردن حرکت جنین سفالیک فقط در زیر دل مشکلیه؟

10

چرخیدن بچه سفالیک تا کی امکان داره؟

11

فشار شکم روی بچه عرضی بیشتر از بقیه است؟

12

جنین عرضی کی میچرخه؟

13

جفت خلفی گرید 2 در قرار عرضی خوبه؟

14

حس کردن حرکات کم در بچه عرضی اشکال نداره؟

15

پرزانتاسیون ترانسورس برای بچه بده؟

16

چرخش جنین تا هفته چندم امکان پذیر هست؟ بچه ام افقیه.

17

احتمال چرخش جنین عرضی جنین تا چند هفته است؟

18

جنین عرضی حتما سزارین میشه؟

19

آیا احتمال زایمان زودرس با بچه عرضی هست؟

20

جفت پایین و جنین با پا دلیل سزارین کردن میشه؟

21

چرخیدن جنین تا 36 هفته امکان داره؟

22

سونوگرافی تعیین وضعیت و روش زایمان در هفته چندم بارداری باید انجام بشه؟ میخوام تاریخ زایمان طبیعیم مشخص بشه...

23

روش زایمان براساس موقعیت جفت مشخص میشه؟ سونوگرافی غربالگری دوم بهم گفتن جنین با پاس و نچرخیده...

24

جنین بریچ برای زایمان طبیعی نمیچرخه ؟ من میخوام طبیعی زایمان کنم. چه ورزش هایی به چرخیدن جنین کمک میکنه؟

25

جلوگیری از تکرار زایمان زودرس چگونه است؟